Sonntag, 17. Juli 2011

King of Ground 2011 Round 2 (KOBE)


Pro Results:

1. Yohei "Ucchie" Uchino
2. Shinichi "Russia" Kiba
3. Moto Sasaki
4. Takahiro Ikeda
5. Syuichi Osada
6. Hotoke

Cyclus Teamrider Yasushi Tanabe got 15th place!


Expert Results:

1. Takuya Higa
2. Makoto Sezaki
3. Keita Uchino


Novice Class:

1. Ryuji Nakamura
2. Yoshiyuki Yokoyama
3. Toyonaga Keisuke


Girls/ Kids Class:

1. Sora Tamurasaki
2. Masaru Okawa
3. Eitaro Goshima

Photos: Shinde

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen